แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
พันธกิจ

1.ให้บริการแบบองค์รวม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเข้าถึงบริการทุกชนชาติ

 

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

 

3.บริหารจัดการด้านการเงิน และสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

4.ร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย พัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าและทันสมัยในการบริการสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว

 

5.พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ก้าวหน้าทันสมัย รวมทั้งมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ เพื่อช่วยให้บริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

6.พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพ

copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ