โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมาบุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอําเภอ และเจ้าหน้ําที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นพ.ธงชัย ก็รติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน


แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยบริการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ


แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบให้นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี รองผู้อํานวยการภารกิจด้านตติยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมอาการป่วยของ นางรัตนา ฐานานุศักดิ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ตึกพิเศษอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ


แพทยหญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบนางสว่างจิตร คณาคร รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิด “กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day” เนื่องใน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ลานตลาดสีเขียว โรงพยาบาลศรีสะเกษ


ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงานดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้างดูทั้งหมด

กลุ่มงานบัญชีดูทั้งหมด

กลุ่มงานเภสัชกรรมดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์


สัปดาห์เภสัชกรรม 2562


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความเสี่ยงสูงและการจัดการภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด


การประชุมเพื่อจัดระเบียบการจราจรหน้าโรงพยาบาล


ดูทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม

0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

Email : sskhit2016@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 045611503

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม