วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรพยาบาลที่ได้มาตรฐานประชาชนไว้วางใจ