ค่านิยม MOPH NURSE
Mastery เป็นนายตนเอง

Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

People ใสใจประชาชน

Humility อ่อนน้อมถ่อมตน

Nourshing นุ่มนวลอ่อนโยน

Unity เป็นหนึ่งเดียว

Responsibility รับผิดชอบ

Sacrificed เสียสละ

Empowerment เสริมสร้างพลัง

Standard มีมาตรฐาน