พันธกิจ
1.จัดระบบการให้บริการแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

 

3.ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะ และความผูกพันต่อองค์กร

 

4.สนับสนุนความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 

5.พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ