โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

นายแพทย์นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย