โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบโล่รางวัล ผ่านการประเมิณคุณภ่พภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระดับที่ 3 พร้อมรับมอบโล่รางวัลแด่องค์กรพยาบาล ในเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ และรับมอบใบประกาศจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล