โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมิณผลการบริการทางการแพทย์เป็นเลิศ เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อติดตามและประเมิณผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและอุปสรรค