โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางโรคตา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด :  

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางโรคตา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ 1 :   ร่างเอกสารประกวดราคา
เอกสารแนบ 2 :   เอกสารประกวดราคา

เอกสารแนบ 3 :   ราคากลาง

อ่าน :   145
วันที่ :   11 ตุลาคม 2561 เวลา :   17:36