logo

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มีมาตรฐาน ประสานชุมชน เป็นคนมีจริยธรรม”

 ต้นไม้ประจำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก “ต้นข้าว”

ประเด็นยุทธศาสตร์

               1.  พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ในระดับภูมิภาค

               2.  พัฒนาการเรียนการสอนด้าน Community Medicine   

               3.  พัฒนาระบบสารสนเทศ

               4.  พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาแพทย์

  

กลยุทธ์

               1.  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

               2.  การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสำหรับอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

               3.  สนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์

               4.  พัฒนาหลักสูตรให้มีส่วนร่วมในชุมชน

               5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงพยาบาลชุมชน                   

               6. พัฒนาและปรับปรุงทัศนคติของอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ ให้มีความเข้าใจต่อชุมชน

               7.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน

               8.  บริการแหล่งข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร

               9.  ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

             10. สนับสนุนให้ อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

             11. สร้าง Role model

 
Copyright 2011 วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ.
Free Joomla Theme by Hostgator