logo

 

ประวัติความเป็นมา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

 

          ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ จึงได้มีข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยกำหนดหลักการสำคัญ คือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพิ่มขึ้น ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2547 –

2556) และโครงการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในแผนการลงทุนเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ.2549 – 2552) ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข หรือแผนการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทในระยะต่อไป ในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตั้งแต่ปี พ.ศ.2537
          กระทรวงสาธารสุขและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทโดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์) ในฐานะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกุฏ) ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้กำหนดข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
          1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ดำเนินการผลิตแพทย์ในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
          2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกันคัดเลือกนักศึกษา พัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตร การประเมินผล กิจกรรมห้องสมุด โสตทัศนศึกษา และงานวิจัย
          3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะประสาทปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
          4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 – 3
          5. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 4 – 6 ตามหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข การพัฒนาอาจารย์ การเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ และโรงพยาบาลสมทบ
          6. กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการพัฒนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ และสถาบันสมทบที่เป็นเครือข่ายในการผลิตแพทย์ ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ ทุกๆด้าน ทั้งวัสดุครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทรัพยากร บุคคล ระบบการบริการจัดการ ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจที่เหมาะสม
          ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีสะเกษมีเนื้อที่ขนาด 41 ไร่ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ 3.1 ที่มี่นายแพทย์ชาย ธีระสุต เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล และรองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ท่าน บุคลากรโรงพยาบาลประกอบด้วยแพยท์ 54 คน จาก 17 สาขา ทันตแพทย์ 9 คน เภสัชกร 22 คน พยาบาลวิชาชีพ 380 คน ข้าราชการอื่นๆ 117 คน พนักงานราชการ 19 คน ลูกจ้างประจำ 156 คน ลูกจ้างชั่วคราว 684 คน รวมเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 1,441 คน (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2555) ต่างมีความมุ่งมั่นกอรปกับผู้บริหาร เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นนักบริการที่เราชาวโรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้ความรักและศรัทธา ทำให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการ หรือ HA ในปี พ.ศ.2548 และผ่านการประเมินซ้ำเมื่อปี พ.ศ.2552
          ปัจจุบันการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ยังเป็นปัญหาของสังคมไทย ส่งผลให้ประชาชนที่เจ็บป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเต็มที่ทำให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นพ.ชาย ธีระสุต และผู้บริหารทุกท่านได้เล็งเห็นปัญหานี้ จึงริเริ่มผลักดัน ก่อตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้นโดยร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการที่จะสร้างบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถ สู่ชุมชน และสร้างศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สุขภาพของทุกคนโดยได้ทำข้อตกลงร่วมกันเมื่อปี พ.ศ.2550 ภายใต้ร่มเงาอันอบอุ่นของโรงพยาบาลศรีสะเกษนี้เอง บุคลากรภายในหลายท่าน ต่างก็มีความยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศูนย์แพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิก โดยมี นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ และประธานบริหารงานทั่วไป นพ.มงคล ภัทรทิวานนท์ ประธานงานพัฒนาการศึกษาและประเมินผลการศึกษา นพ.นพพล บัวสี ประธานงานพัฒนาอาจารย์แพทย์ นพ.ชวลิต โพธิ์งาม ประธานงานพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน พญ.วชิรญา จึงเจริญนรสุข ประธานงานกิจการนักศึกษา นพ.สุธี วงค์ละคร ประธานงานศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ พญ.จินดามัย อังกลมเกลียว ประธานงานโรงเรียนแพทย์ส่งเสริมสุขภาพและอาจารย์แพทย์ อาจารย์จากอีกหลายๆสหสาขาวิชาชีพ เจ้าหน้าที่อื่นๆได้ผนึกสรรพกำลังกาย กำลังใจ ทุ่มเทกับก้าวใหม่ของความเป็นครูผู้ให้


          และในปี 2556 นี้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จะได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน โดยโรงพยาบาลศรีสะเกษได้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องพักแพทย์ แฟลตแพทย์ การอบรมของอาจารย์แพทย์และบุคลากร การสร้างหลักสูตรแพทย์ สื่อการเรียนการสอน การดูงานโรงเรียนแพทย์ต้นแบบต่างๆ

          ด้วยปณิธานที่จะสร้างสรรค์แพทย์ที่มีวิสัยทัศน์มีความรู้คู่จริยธรรม ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน...

"เพราะเราคือ สถาบันของปวงชน..."

 

Copyright 2011 ประวัติความเป็นมา.
Free Joomla Theme by Hostgator